Ettevõtlikkusest

ENTRUM konkursi ja arenguprogrammi eesmärk on Eesti majanduse ja ühiskonna vajadustele vastava ettevõtliku eluhoiakuga noorte inimeste põlvkonna kujundamine, keda iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, valmidus ja suutlikkus muuta meid ümbritsevad väljakutsed võimalusteks, saavutusvajadus, võime püstitada eesmärke ning neid saavutada piiratud ressursside tingimustes. Valmidus suhtuda vastutustundlikult ja hoolivalt enda ja teiste elusse, oma riigi sotsiaalsesse ja majanduslikku käekäiku. Võime tunda rõõmu oma tegemistest ja ümbritsevatest inimestest. Sellised inimesed saavad hakkama nii enda kui kogukonna elu korraldamisega, oskavad ükskõik, kas ettevõtja, avaliku sektori palgatöötaja või vabatahtlikuna oskuslikumalt märgata ja haarata kinni võimalustest. Just selliste inimeste eestvedamisel luuakse ühiskonnas lisaväärtus, kas ärilistes või sotsiaalsetes ettevõtmistes. Selleks viib ENTRUM iga aasta erinevates Eesti piirkondades läbi inkubatsiooni- ja koolitusprogrammi ning konkursi, kus oma idee arendamise ja elluviimise kaudu arendatakse noorte sotsiaalseid oskusi ja ettevõtlikkuse kompetentse.

Ettevõtlikkuse all peame silmas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt väljatöötatud raamõppekavas “Olen ettevõtlik!” loetletud ettevõtlikkuse kompetentse:

 1. suutlikkus näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi lisaväärtuse loomiseks;
 2. suutlikkus püstitada eesmärke, genereerida ideid ja neid teostada;
 3. suutlikkus võtta initsiatiivi ja vastutada algatatud tegevuste eest;
 4. suutlikkus planeerida ja organiseerida piiratud ressursse (aeg, inimesed, raha, mitterahalised vahendid) eesmärkide saavutamiseks;
 5. suutlikkus teha koostööd käivitatud ideede elluviimiseks;
 6. suutlikkus luua, hoida ja arendada kontakte;
 7. suutlikkus tegevust lõpule viia, isegi kui ilmneb takistusi, paindlikult reageerida muutustele, tulla toime ebakindlusega;
 8. suutlikkus võtta arukaid riske;
 9. suutlikkus hoolida oma tiimiliikmetest, klientidest ja ümbritsevatest inimestest;
 10. suutlikkus näha oma tegevuse tagajärgi laiemalt;
 11. suutlikkus olla enda tegevustes õnnelik.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt väljatöötatud raamõppekavaga “Olen ettevõtlik!” saab tutvuda siin!